Wwjm

REGULAMIN KORZYSTANIA UŻYTKOWNIKÓW Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania Użytkowników z formularza kontaktowego”, zwany dalej  Regulaminem, określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza  kontaktowego dostępnego na stronie internetowej http://wwjm.pl w celu uzyskania odpowiedzi  na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.  

II. Definicje  

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej  http://wwjm.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji  przesłanego zgłoszenia.  

2. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym  niniejszym Regulaminem.  

3. Administrator – Ożarowski Piotr – WWJM.PL, Ekspert Finansowy ul. Górska 5/65, 20-863  Lublin, adres e-mail: wwjm@wwjm.pl, telefon: 888-777-991, zwany WWJM.PL.  III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Formularza kontaktowego  1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika  jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania  rejestracji oraz logowania.  

2. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na  czas nieoznaczony.  

3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością  Administratora, w zakresie tematycznym w nim określonym.  

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego Banku i zobowiązania Użytkownika  1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które  składają się:  

a. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji:  imię, nr telefonu, adres e-mail oraz treść wiadomości.  

b. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminu oraz że akceptuje  ich wszystkie postanowienia,  

d. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i  przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich usuwania oraz anonimizowania zgodnie z  postanowieniami określonymi w Polityce prywatności,  

e. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym  „Wyślij”.  

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Banku zgodnie z  przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 

3. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego jest świadomy, że informacje w nim  podane nie powinny zawierać danych wrażliwych/poufnych.  

4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do  niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu  e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść  podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw  osób trzecich.  

5. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.  

V. Odpowiedzialność WWJM.PL 

1. WWJM.PL nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o  informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza  kontaktowego WWJM.PL  

2. WWJM.PL oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem  Formularza kontaktowego, mają:  

a. walor informacyjny,  

b. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec WWJM.PL.  

3. WWJM.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego  wynikający z przyczyn niezależnych od WWJM.PL lub innych przyczyn technicznych związanych z  funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej WWJM.PL.  4. WWJM.PL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym  czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie  internetowej wwjm.pl.  

5. Bank zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w  każdym czasie, bez podania przyczyn.  

VI. Przetwarzanie danych osobowych  

1. Administrator – Ożarowski Piotr – WWJM.PL, Ekspert Finansowy ul. Górska 5/65, 20-863  Lublin, adres e-mail: wwjm@wwjm.pl, telefon: 888-777-991, zwany WWJM.PL.